ترجمه سند ازدواج به انگلیسی

 

ترجمه سند ازدواج به انگلیسی

سند ازدواج در فرایند ترجمه رسمی

یکی از مواردی که در قلمرو ترجمه رسمی قرار می گیرد ترجمه ی اسناد می باشد. مدارکی که عنوان اسناد بر آنها زده می شود، مدارکی هستند که اصولاْ نشان دهنده ی مالکیت بوده یا اوراقی که دارای ارزش مالی باشند.  یعنی با توجه به نوع مالیکت و شرایط آن سند تنظیم می شود. مانند سند مالکیت منزل، خودرو و مواردی از این قبیل. تنها گزینه ای که جزو اسناد به حساب می آید و آن تعریف مالیکت را نداشته و برای توافق میان دو انسان برای زندگی نوشته می شود، سند ازدواج است. در واقع سند ازدواج حرفی از مالیکت نمی زند بلکه برای احراز هویت دو نفر به عنوان یک خانواده نوشته می شود و در موقعیت های مختلف قابل ارائه می باشد. علت اینکه این سند بین دو طرف نوشته می شود این است که در صورت تغییر شرایط در زندگی طرفین، قانون چه حکمی را برای آنها وضع کرده است. این تغییر شرایط بسته به موقعیت های مختلف نسبی می باشد و تحت شرایط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی تغییر پیدا می کند. هر تاثیری از تغییرات محیطی و خصوصی طرفین بر روی این شخصیت مشترک، تابع قوانین حقوقی هر کشور می باشد. این قوانین به منظور رعایت حقوق هر دو طرف در آثار تغییرات مذکور بوده و چنانچه خارج از عرف برای آن شرایط جدیدی تعریف شود، مجدداً تابع بخشی از همان قوانین است که این موقعیت های غیر انتظار را پیش بینی نموده است.

ترجمه رسمی سند ازدواج به انگلیسی

هر زمان اقدام یا فرایندی شکل گیرد که طی آن نام هر دو طرف بعنوان زوج درگیر آن باشد، ارائه ی سند ازدواج بعنوان یک حکم مشترک و احراز هویت زوجین، لازم می باشد. این الزام بر اساس قوانین جاری کشور محل سکونت زوجین بوده است و در هر موردی که اعلام و یا حضور زوجین واجب باشد، الزام دارد. برای اقدام فعالیت هایی که در خارج از کشور صورت می گیرد مانند موارد شغلی و موقعیت هایی که شرایط کاری را در کشوری دیگر فراهم می آورد نیز ارائه ی سند ازدواج الزامی می باشد. به همین جهت موضوع ترجمه سند ازدواج به انگلیسی مطرح می شود. این امر بدان سبب صورت می گیرد که کشوری که در حال پذیرش طرفین باشد از موضوع وحدت آنها و همچنین زوجیت آنها مطلع شده و این ازدواج برای آنها نیز به رسمیت شناخته شود. این رسمیت در جهت بهبود فرایند اقتصادی، اجتماعی و محیطی بسیاری از فعالیت های آن دو موثر می باشد. با توجه به این مساله ترجمه سند ازدواج به انگلیسی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. این گونه از ترجمه نیز در شاخه ی ترجمه رسمی قرار می گیرد که ملزم به نظارت از طرف اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی و همچنین کانون مترجمان رسمی می باشد.