ترجمه رسمی شناسنامه

 

ترجمه رسمی شناسنامه

موارد نیاز به ترجمه رسمی شناسنامه

اصولاً دارالترجمه ها نمی توانند هیچ نوع دخالت یا مشاوره ای در مواردی که لازم است فرد جهت هدف خود ترجمه کند، داشته باشند. بنابراین تعیین مدارک مورد نیاز جهت ترجمه رسمی کاملاً بر عهده مشتریان بوده، دارالترجمه افلاطون هیچ دخالتی در آن ندارد.
اما در خصوص مواردی که ممکن است برای آن منظور افراد نیاز به ترجمه رسمی شناسنامه خود داشته باشند می توان برخی را به عنوان نمونه نام برد:
• اخذ ویزای مهاجرت
• اخذ ویزای توریستی
• ثبت ازدواج در خارج از کشور
• ثبت طلاق در خارج از کشور
• انجام امور حقوقی در خارج از کشور
• و …

 

شرایط مورد نیاز برای ترجمه شناسنامه

برای ترجمه رسمی شناسنامه تنها ارائه اصل شناسنامه کافی است و هیچ مدرک دیگری جهت تایید دادگستری و یا تایید وزارت خارجه در مورد ترجمه رسمی شناسنامه مورد نیاز نمی باشد. در ارتباط با شناسنامه افراد فوت شده که سوراخ شده اند نیز این شناسنامه ها حتی در صورت ابطال قابل ترجمه و تایید دادگستری و خارجه هستند.
ترجمه رسمی شناسنامه شامل ترجمه تمامی صفحات شناسنامه می شود. ترجمه تمامی صفحات به معنی این نیست که هر صفحه شناسنامه در یک برگ جدا ترجمه شود بلکه با توجه به این که مدارک خارجی هویتی معمولا در یک برگ صادر می شوند ترجمه رسمی شناسنامه نیز در یک سربرگ قوه قضاییه صورت می پذیرد. شناسنامه ها شامل شناسنامه های افراد مجرد و یا شناسنامه های افراد متاهل می شوند. در صورت داشتن فرزند در شناسنامه های قدیمی نام فرزند، شماره شناسنامه و یا شماره ملی، محل صدور و تاریخ تولد در قسمت فرزندان درج می شود. در قسمت همسر نیز نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه و محل صدور، تاریخ تولد، شماره ثبت ازدواج، شماره دفتر ثبت ازدواج و تاریخ ازدواج یاد خواهد شد. در هر شناسنامه نیز تنها نام پدر و مادر شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه ایشان درج می شود. بنابراین نام خانوادگی پدر یا مادر در ترجمه رسمی شناسنامه درج نمی شود. در شناسنامه های جدید در قسمت فرزندان تنها نام فرزند و شماره ملی درج می شود و تاریخ تولد و محل تولد حذف شده است.
ترجمه شناسنامه های قدیمی به صورت رسمی انجام می شود و اجباری برای تعویض شناسنامه در حال حاضر وجود ندارد و هر دو شناسنامه های قدیمی و جدید قابل ترجمه و تایید دادگستری و وزارت امور خارجه هستند. هم چنین برخی شناسنامه ها در صفحه آخر دارای توضیحات هستند و در مواردی که فدر نام یا نام خانوادگی خود را تغییر داده باشد و یا طبق دستور دادگاه و را رای ثبت احوال تغییر و یا اصلاحی در شناسنامه صورت داده شده باشد این توضیحات در شناسنامه قید می شود که در صورت ترجمه رسمی شناسنامه قسمت توضیحات نیز در ترجمه قید خواهد شد.
علاوه بر موارد و توضیحات ذکر شده، در ترجمه رسمی شناسنامه خود می بایست نکات زیر را درنظر داشته باشید:
• شناسنامه باید فاقد آب خوردگی و قلم خوردگی باشد و هر نوع قلم خوردگی یا تغییر باید در قسمت توضیحات قید شود.
• شناسنامه افراد بالای ۱۵ سال در صورت نیاز به ترجمه رسمی حتماً می بایست عکسدار باشد.
• تصویر شناسنامه در صورتی که ممهور به مهر برابر با اصل اداره ثبت احوال باشد قابل ترجمه و تایید می باشد و برابر با اصل توسط سردفتر و یا دادگستری قابل ترجمه و تایید نیست.
• تمامی وقایع مندرج در شناسنامه (ازدواج، طلاق و …) باید ترجمه شوند و در عدم ثبت واقعه باید توسط مترجم تصریح گردد.
• شناسنامه فرد فوت شده حتی در صورت سوراخ شدن قابل ترجمه و تایید است.
• در صورت المثنی بودن شناسنامه، ترجمه کلمه المثنی الزامی است.
• ترجمه شناسنامه‌های قبل از سال ۱۳۶۸ که تعویض نشده اند در صورت درج واقعه فوت قابل تأیید است.
توجه! برای اینکه ترجمه رسمی شناسنامه انجام شود، مانند تمامی مدارک دیگر، حتماً می بایست اصل مدرک شناسایی به دارالترجمه ارائه شود.